HILLEXPO Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános tudnivalók
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a HILLEXPO Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 1/A 1. em. 13.), valamennyi megrendelésre vonatkozó ajánlatára, egyéb jognyilatkozatára és megrendelővel kötött szerződésére.
 • Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha HILLEXPO és a megrendelő egyedi szerződést kötnek egymással. Amennyiben az egyedi szerződés feltételei és a jelen ÁSZF előírásai között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.
 • A Felek jogviszonyukra kifejezetten kizárják a megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazását.
 • A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait az Eladó a hivatalos honlapján (https://hillexpo.com/) teszi közzé. Kérésre a HILLEXPO Kft. az ÁSZF-t egyéb módon is üzleti partnerei rendelkezésre bocsátja.

 

Fogalmak

 

ÁSZF: Megrendelésre létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

 

HILLEXPO: HILLEXPO Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 1/A 1. em. 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-307618
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26203416-2-43
Webcím: https://hillexpo.com/
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Baross u. 165/3. D./10.
E-mail cím: info@hillexpo.com
Telefonszám: +36 30 910 9474

Honlap: HILLEXPO hivatalos honlapja, amely a következő linken érhető el: https://hillexpo.com/

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott mind az e-mailben, mind a postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Megbízási díj: A HILLEXPO által az árajánlatban közölt nettó megbízási díj.

Megrendelő: HILLEXPO-val szerződést kötő természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb jogalany.

Szerződés: A HILLEXPO és a Megrendelő között kiállítási standok megtervezésére és teljes körű kivitelezésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó egyedi megállapodás.

Szolgáltatás: A HILLEXPO által vállalt standok megtervezésével és teljes körű kivitelezésével kapcsolatos feladatok elvégzése.

Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (árajánlat elfogadása) a HILLEXPO általi elektronikus úton történő visszaigazolása, amely létrehozza a Szerződést, mely tartalmazza a Megrendelő adatait, a megrendelés részleteit, fizetési adatokat, valamint tájékoztatást az elektronikus úton történő szerződéskötésről.

 

 1. Megrendelési tudnivalók
 • A jelen ÁSZF tárgya a HILLEXPO által kínált standok megtervezésével és teljes körű kivitelezésével kapcsolatos feladatok Megrendelő általi megrendelése és HILLEXPO általi kivitelezése.
 • A Megrendelő a Honlapon keresztül a „Áraink” menüpont alatt, illetve közvetlenül az info@hillexpo.com címre küldött elektronikus levéllel árajánlatot (a továbbiakban: Árajánlat) kérhet a HILLEXPO-tól. HILLEXPO igényfelmérő kérdőívet küld a Megrendelőnek az általa megadott elektronikus levelezési címre. A kitöltött igényfelmérő kérdőívet Megrendelő elektronikus úton visszaküldi HILLEXPO részére. A kitöltött igényfelmérő kérdőív alapján HILLEXPO elkészíti az Árajánlatot és a stand látványterveket, és az ÁSZF, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal együtt azt megküldi elektronikus úton Megrendelőnek. Megrendelő az Árajánlat aláírásával és elektronikus úton történő megküldésével elfogadja az Árajánlatot. Megrendelő postai úton is visszajuttatja az aláírt Árajánlatot HILLEXPO részére. Az Árajánlat elfogadásával Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et, valamint HILLEXPO adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát. Az ÁSZF a Honlapon www.hillexpo.com alatt mindenkor elérhető.
 • A megrendelés elfogadásáról HILLEXPO elektronikus úton Visszaigazolást küld Megrendelő részére. A Visszaigazolás elküldésével jön létre a Szerződés.

 

 1. Fizetési feltételek
 • A Szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül Megrendelő köteles a Megbízási díj 50%-át előleg jogcímén HILLEXPO részére megfizetni.
 • A fennmaradó Megbízási díjat a Megrendelő a végszámla kiállításától számított 15 napon belül köteles HILLEXPO részére megfizetni.
 • HILLEXPO az előlegről, valamint a fennmaradó Megbízási díjról végszámlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld a Megrendelő részére.

 

 1. Késedelmes fizetés
 • Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésének szabályai szerinti késedelmi kamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot megfizetni HILLEXPO részére.
 • Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, HILLEXPO 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően a HILLEXPO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi kamattal növelt összegének érvényesítése érdekében követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 • A HILLEXPO tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Megrendelővel szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése érdekében jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A Megrendelő jelen Szerződésben összefüggésben kezelt adatait HILLEXPO a követelés érvényesítése érdekében követeléskezelő részére átadhatja.

 

 1. Tervrajz módosítása
 • Az árajánlatban szereplő tervrajztól való eltérés külön ajánlatnak minősül.
 • Az 5.1 pontban meghatározott ajánlatot a HILLEXPO a kiállítás napját megelőző 30. napig vállal. A Megrendelő a módosítás igényét elektronikus úton köteles HILLEXPO-val közölni. 30 napon belüli változtatási igényt a HILLEXPO kizárólag a Megrendelő költségére és felelősségére végez el.
 • Amennyiben HILLEXPO Szerződésnek megfelelően teljesített és Megrendelőnek ezen felül további igénye merül fel, úgy a Felek a kiállítás helyszínén un. átadási dokumentumban (a továbbiakban: Átadási dokumentum) rögzítik az árajánlattól eltérő egyéb megrendeléseket és változtatási igényeket.
 • További igények felmerülése esetén a végszámla az Átadási dokumentum szerinti megbízási díjat is tartalmazza.

 

 1. Teljesítés
 • A felek a Szolgáltatás teljesítével egyidejűleg átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek a kiállítás helyszínén.
 • Amennyiben Megrendelő az átadáskor hiányt, hibát észlel, azt a HILLEXPO köteles orvosolni, abban az esetben, ha a HILLEXPO szolgáltatása nem felel meg a Szerződésnek. Ezeket a hibákat a felek az Átadási dokumentumban rögzítik. A Szerződésben meghatározott Szolgáltatástól eltérő vagy többlet igényeket a HILLEXPO jogosult visszautasítani, ha úgy ítéli meg, hogy azok hibás vagy késedelmes teljesítéshez vezetnének, vagy azok teljesítésére nem képes vagy a Megrendelő a többletköltségeket nem vállalja. A fentieket a Megrendelő köteles tudomásul venni és emiatt késedelmet, hibás teljesítést, illetve nem teljesítést nem róhat fel a HILLEXPO-nak.
 • A végszámla kiállításával egyidejűleg a Megrendelő teljesítés igazolást állít ki HILLEXPO részére.

 

 1. Felelősség
 • Amennyiben a kivitelezés HILLEXPO hibájából hiúsul meg és így az ajánlatban foglalt Szolgáltatás nem teljesül, úgy HILLEXPO kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelő felé, amelynek összege maximum az elfogadott ajánlatban szereplő megbízási díj lehet.
 • Az árajánlat részeként megküldött tervrajz HILLEXPO saját szellemi terméke. Amennyiben Megrendelő az ajánlatot nem fogadja el és így a Szerződés nem jön létre, Megrendelő a tervrajzot HILLEXPO írásos hozzájárulása nélkül nem használhatja fel. Amennyiben Megrendelő HILLEXPO írásbeli hozzájárulása nélkül használja fel a tervrajzot, úgy Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a felhasznált tervrajzot is magában foglaló ajánlatban szereplő megbízási díjat.

 

 1. Elállás
 • A Visszaigazolását követően Megrendelő a Szerződéstől az alábbi módon állhat el:
  • a kiállítás napjának megkezdése előtt 15 nappal: Megrendelő a szolgáltatás teljes ellenértékét köteles megfizetni.
  • a kiállítás napjának megkezdése előtt 15-30 nappal: Megrendelő a szolgáltatás teljes ellenértékének 75%-át köteles megfizetni.
  • a a teljes körű kivitelezés megkezdése előtt: Megrendelő a szolgáltatás teljes ellenértékének 50%-át köteles megfizetni.

 

 1. Referencia készítése
 • HILLEXPO jogosult a helyszínen elkészült standokról felvételeket készíteni és azt a Honlapon referenciaként közzétenni.

 

 1. Engedélyek
 • Megrendelő vállalja, hogy a kiállítás helyszínén biztosít HILLEXPO részére minden olyan engedélyt, dokumentumot, iratot, mely elengedhetetlen feltétele a szerződés tárgyának (szolgáltatás) teljesítéséhez.
 • Amennyiben a fentiek elmaradnak és emiatt HILLEXPO csak késedelemmel, vagy hiányosan tudja teljesíteni a megrendelést akkor azért Megrendelő felel és nem élhet kártérítési igénnyel HILLEXPO felé.

 

 1. Az ÁSZF egyoldalú módosítása
 • A HILLEXPO jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt egyoldalúan módosítani.
 • A HILLEXPO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel közli.
 • Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

 

 1. Adatkezelés
 • A HILLEXPO a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. A HILLEXPO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.hillexpo.com alatt található.

 

 1. Egyebek
 • A Megrendelő panaszjogával a HILLEXPO ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet. A HILLEXPO az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.
 • Amennyiben a Megrendelő a HILLEXPO-val. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
  A HILLEXPO székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület
  Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10
 • A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak Írásbeli formában érvényes
 • A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megrendelő személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.
 • A HILLEXPO nyilvántartja a szerződéseit.
 • Jelen ÁSZF valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar és német. Vita esetén a magyar nyelv irányadó. Az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve magyar.
 • Jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitákban kizárólag magyar bíróságnak van joghatósága. Jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar jog irányadó.
 • A HILLEXPO tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

 

Kelt: Budapest, 2019. április 23.